امکان سنجی و برنامه ریزی ایجاد پیاده راه ( نمونه موردی خیابان سعدی )

دسته بندي : فنی و مهندسی » شهرسازی
فهرست مطالب
فصل اول )کلیات(
2-2 چکیده............................................................................................................................................... 2
1-2 طرح مسئله........................................................................................................................................ 1
9-2 سوال اصلي پژوهش.......................................................................................................................... 9
4-2 سوالات فرعي پژوهش...................................................................................................................... 9
6-2 نتايج مورد انتظار............................................................................................................................... 9
فصل دوم )ادبیات نظري پژوهش(
2-1 تعاريف ، مفاهیم................................................................................................................................ 5
2-2-1 تعاريف پیاده راه............................................................................................................................ 5
1-2-1 انواع گذرهاي پیاده......................................................................................................................... 5
9-2-1 مفهوم پیاده راه............................................................................................................................... 7
1-1 مفهوم فضاي شهري ، تاريخچه و ويژگیهاي آن .................................................................................. 3
9-1 انواع حرکت در فضاي شهري............................................................................................................ 25
4-1 تاثیر حرکت سواره بر فضاي شهري................................................................................................... 26
5-1 ويژگي ها و نیاز اصلي عابران پیاده ................................................................................................... 27
2-5-1 ويژگي هاي فیزيکي )مادي(......................................................................................................... 23
1-5-1 نیاز هاي رواني )معنوي(.............................................................................................................. 12
و
6-1 پیاده روي در شهر و مزاياي آن....................................................................................................... 12
7-1 اهداف ساماندهي فضاهاي پیاده در شهرها...................................................................................... 14
8-1 اهمیت پیاده روي در قرن بیست و يکم.......................................................................................... 16
3-1 عوامل موفقیت گذرهاي پیاده......................................................................................................... 16
22-1 تاريخچه
2-22-1 تاريخچه احداث پیادهراه در جهان.......................................................................................... 17
1-22-1 کنفرانس هاي بین المللي در رابطه با پیاده روي..................................................................... 92
9-22-1 تاريخچه احداث پیادهراه در ايران.......................................................................................... 92
22-1 پیشینه پژوهش............................................................................................................................ 99
99.......................................................................... 2-22-1 نظريه هاي حمل و نقل شهري تا دهه 2322
96................................................................... 1-22-1 نظريه هاي حمل و نقل شهري از 2312 تا 2372
9-22-1 نظريه هاي حمل و نقل شهري از 2382 تا کنون.................................................................... 93
4-22-1 جمع بندي.............................................................................................................................. 49
5-22-1 سیر تحول نظريات پیاده راه.................................................................................................... 44
6-22-1 سابقه پژوهشي در زمینه پیاده راه............................................................................................ 45
7-22-1 ارائه چارچوب نظري پژوهش................................................................................................ 56
8-22-1 بررسي و ارزيابي تجارب خارجي ايجاد پیاده راه................................................................... 62
2- اسن آلمان......................................................................................................................... 62 8-22-1
ز
1- کالامازو آمريکا ............................................................................................................ 69 8-22-1
9- کپنهاک دانمارک............................................................................................................ 64 8-22-1
4- مسیر آزادي در بستون آمريکا....................................................................................... 67 8-22-1
5- مسیر میراث در احمد آباد هندوستان............................................................................ 63 8-22-1
3-22-1 بررسي و ارزيابي تجارب داخلي ايجاد پیاده راه
2- بازارهاي سنتي............................................................................................................. 72 3-22-1
1- پیاده راه جنت مشهد................................................................................................... 79 3-22-1
9- پیاده راه تربیت تبريز................................................................................................... 75 3-22-1
4- محور پیاده استاد شهريار............................................................................................. 76 3-22-1
5- پیاده راه قلعه سنگي تبريز........................................................................................... 78 3-22-1
6- پیاده راه کوچه مروي تهران........................................................................................ 73 3-22-1
7- پیاده راه خیابان صف)باغ سپهسالار( تهران................................................................. 82 3-22-1
22-22-1 جمع بندي تجارب داخلي و خارجي............................................................................. 81
21-1 روش گردآوري اطلاعات......................................................................................................... 84
29-1 جامعه آماري........................................................................................................................... 84
24-1 حجم نمونه............................................................................................................................. 84
25-1 معیارها و شیوه هاي دستیابي به آن.......................................................................................... 84
ح
فصل سوم
2-9 حوزه فراگیر(شهر مشهد )....................................................................................................... 87
2-2-9 کالبدي عملکردي
2-2-2-9 موقعیت و حدود مشهد................................................................................................... 87
1-2-2-9 تاريخچه و روند شکل گیري شهر مشهد......................................................................... 87
9-2-2-9 روند توسعه شهر.............................................................................................................. 87
1-2-9 اجتماعي فرهنگي
2-1-2-9 ويژگي هاي جمعیتي........................................................................................................ 83
1-1-2-9 تراکم نسبي جمعیت......................................................................................................... 83
9-2-9 دسترسي
2-9-2-9 تاريخچه راه در شهر مشهد.............................................................................................. 83
1-9-2-9 خیابان هاي مهم سطح شهر مشهد.................................................................................... 39
9-9-2-9 محورها و کانون هاي فعالیت........................................................................................... 39
1-9 معرفي حوزه بلافصل ( حوزه مرکزي شهر مشهد )
2-1-9 کالبدي عملکردي
2-2-1-9 جايگاه عملکردي حوزه مرکزي........................................................................................ 36
1-2-1-9 بررسي و تحلیل ويژگي هاي فضايي کالبدي حوزه مرکزي
2-1-2-1-9 استخوان بندي فضايي کالبدي در وضع موجود............................................................ 36
1-1-2-1-9 بافت شهري.................................................................................................................. 38
ط
1-1-9 اجتماعي – فرهنگي
2- ويژگي هاي جمعیتي..................................................................................................... 222 1-1-9
1- تراکم جمعیت.............................................................................................................. 222 1-1-9
9-1-9 دسترسي
2- تاريخچه راه در حوزه مرکزي.................................................................................... 222 9-1-9
1- شبکه هاي عبور و مرور............................................................................................... 229 9-1-9
9- بررسي وضعیت پايانه ها در حوزه مرکزي................................................................. 229 9-1-9
4- بررسي شبکه حمل و نقل عمومي به تفکیک قطار شهري-اتوبوس، تاکسي.............. 224 9-1-9
9-9 مداخله مستقیم )خیابان سعدي(
2-9-9 موقعیت و حدود............................................................................................................ 227
1-9-9 بررسي کالبدي- عملکردي
2-1-9-9 عملکردي.................................................................................................................. 223
2- مقطع عرضي وضع موجود................................................................................. 222 2-1-9-9
1- حمل و نقل عمومي............................................................................................ 229 2-1-9-9
1-1-9-9 کالبدي...................................................................................................................... 225
2- دانه بندي............................................................................................................ 227 1-1-9-9
1- سکانس بندي..................................................................................................... 223 1-1-9-9
9- ابتدا و انتها......................................................................................................... 212 1-1-9-9
9-1-9-9 اجتماعي – فرهنگي................................................................................................. 219
ي
2-9-1-9-9 جنسیت............................................................................................................... 219
1-9-1-9-9 وضعیت تاهل..................................................................................................... 214
9-9-1-9-9 سطح سواد......................................................................................................... 214
4-9-1-9-9 نحوه حضور....................................................................................................... 215
4-1-9-9 دسترسي............................................................................................................. 218
5-1-9-9 پیاده................................................................................................................... 292
فصل چهارم)ارائه راهکار و نتیجه گیري(
2-4 ارائه راهکار و نتیجه گیري
2-2-4 مقدمه...................................................................................................................... 241
1-2-4 نتیجه گیري........................................................................................................... 249
2-1-2-4 سرزندگي.......................................................................................................... 249
1-1-2-4 انعطاف پذيري .................................................................................................. 249
9-1-2-4 ايمني و امنیت.................................................................................................... 244
4-1-2-4 ترافیک سواره و پیاده
2- سواره........................................................................................................... 244 4-1-2-4
1- پیاده............................................................................................................. 244 4-1-2-4
5-1-2-4 فرهنگ سازي..................................................................................................... 245
9-2-4 ارائه راهکار............................................................................................................. 245
ك
2- حوزه شاخص سرزندگي................................................................................... 245 9-2-4
1- حوزه شاخص انعطاف پذيري.......................................................................... 246 9-2-4
9- حوزه شاخص ايمني و امنیت........................................................................... 246 9-2-4
4- حوزه شاخص ترافیک سواره و پیاده............................................................... 246 9-2-4
5- حوزه شاخص فرهنگ سازي........................................................................... 247 9-2-4
دسته بندی: فنی و مهندسی » شهرسازی

تعداد مشاهده: 992 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:38,876 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    این فایل در قالب PDF و در 150 صفحه به همراه نقشه موجود در اختیار می باشد .